Tạo tên tạm thời bằng ALIAS trong SQL

ALIAS trong SQL được dùng để tạo tên tạm thời (gọi là bí danh) cho cột hoặc bảng. Lệnh này cho phép bạn thay đổi tên tạm thời cho một bảng hoặc một cột có tên khác trong cơ sở dữ liệu.

 • TABLE ALIAS được dùng để rút ngắn SQL cho dễ đọc hơn hoặc khi cần tự kết nối (ví dụ như liệt kê cùng 1 bảng nhiều hơn 1 lần trong mệnh đề FROM).
 • COLUMN ALIAS được dùng để tạo tiêu đề cột trong kết quả cho dễ nhìn hoặc đáp ứng mục đích của một truy vấn SQL cụ thể nào đó.

Việc thay tên này là tạm thời và không làm thay đổi tên bảng ban đầu trong database.

Cú pháp

Cú pháp của TABLE ALIAS (bí danh bảng) như sau:

SELECT cot1, cot2... FROM ten_bang AS ten_tamthoi WHERE [dieu_kien];

Cú pháp của COLUMN ALIAS (bí danh cột) như sau:

SELECT ten_cot AS ten_tamthoi FROM ten_bang WHERE [dieu_kien];

Ví dụ sử dụng ALIAS

Giả sử hai bảng là NHANVIEN và TIENTHUONG có các bản ghi sau:

Bảng 1: NHANVIEN

 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
 | 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
 | 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
 | 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
 | 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
 | 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
 | 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
 +----+----------+-----+-----------+----------+

Bảng 2: TIENTHUONG

 +-----+---------------------+-------------+--------+
 |TT_ID| NGAY        | NHANVIEN_ID | SOTIEN |
 +-----+---------------------+-------------+--------+
 | 102 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  3000 |
 | 100 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  1500 |
 | 101 | 2019-02-20 00:00:00 |      2 |  1560 |
 | 103 | 2018-12-20 00:00:00 |      4 |  2060 |
 +-----+---------------------+-------------+--------+

Đây là cách sử dụng TABLE ALIAS trong SQL:

SQL> SELECT C.ID, C.TEN, C.TUOI, O.SOTIEN FROM NHANVIEN AS C, TIENTHUONG AS O WHERE C.ID = O.NHANVIEN_ID;

Kết quả trả về là:

+----+----------+-----+--------+
 | ID | NAME   | AGE | AMOUNT |
 +----+----------+-----+--------+
 | 3 | Nga   | 23 |  3000 |
 | 3 | Nga   | 23 |  1500 |
 | 2 | Loan   | 25 |  1560 |
 | 4 | Manh   | 25 |  2060 |
 +----+----------+-----+--------+

Và cách sử dụng của COLUMN ALIAS trong SQL như sau:

SQL> SELECT ID AS NHANVIEN_ID, TEN AS NHANVIEN_TEN FROM NHANVIEN WHERE LUONG IS NOT NULL;

Ví dụ trên sẽ trả về kết quả:

+-------------+---------------+
 | NHANVIEN_ID | NHANVIEN_NAME |
 +-------------+---------------+
 |      1 | Thanh     |
 |      2 | Loan     |
 |      3 | Nga      |
 |      4 | Manh     |
 |      5 | Huy      |
 |      6 | Cao      |
 |      7 | Lam      |
 +-------------+---------------+