SELF JOIN trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng, tuy nhiên có trường hợp bạn phải thực hiện JOIN trên cùng một bảng thì vẫn được, ta gọi phép JOIN này là SELF JOIN.

SELF JOIN trong SQL được sử dụng để thực hiện phép Join trên cùng một bảng bằng cách nối một bảng với chính nó, coi như đó là hai bảng và thay tên tạm thời ít nhất một bảng.

Cú pháp SELF JOIN trong SQL

Cú pháp cơ bản của SELF JOIN như sau:

SELECT a.ten_cot, b.ten_cot...
FROM bang1 a, bang1 b
WHERE a.cot_chung = b.cot_chung;

Ở đây, mệnh đề WHERE có thể là bất kỳ biểu thức nào theo yêu cầu của bạn.

Ví dụ về SELF JOIN trong SQL

Giả sử bảng NHANVIEN có các bản ghi sau:

Bảng 1: NHANVIEN

 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
 | 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
 | 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
 | 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
 | 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
 | 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
 | 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
 +----+----------+-----+-----------+----------+

Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng SELF JOIN như sau:

SQL> SELECT a.ID, b.TEN, a.LUONG
 FROM NHANVIEN a, NHANVIEN b
 WHERE a.LUONG < b.LUONG;

Kết quả trả về là:

 +----+----------+---------+
 | ID | TEN   | LUONG  |
 +----+----------+---------+
 | 2 | Thanh  | 1500.00 |
 | 2 | Nga   | 1500.00 |
 | 1 | Manh   | 2000.00 |
 | 2 | Manh   | 1500.00 |
 | 3 | Manh   | 2000.00 |
 | 6 | Manh   | 4500.00 |
 | 1 | Huy   | 2000.00 |
 | 2 | Huy   | 1500.00 |
 | 3 | Huy   | 2000.00 |
 | 4 | Huy   | 6500.00 |
 | 6 | Huy   | 4500.00 |
 | 1 | Cao   | 2000.00 |
 | 2 | Cao   | 1500.00 |
 | 3 | Cao   | 2000.00 |
 | 1 | Lam   | 2000.00 |
 | 2 | Lam   | 1500.00 |
 | 3 | Lam   | 2000.00 |
 | 4 | Lam   | 6500.00 |
 | 5 | Lam   | 8500.00 |
 | 6 | Lam   | 4500.00 |
 +----+----------+---------+