INNER JOIN trong SQL

INNER JOIN trong SQL là kiểu JOIN quan trọng và thường được sử dụng nhiều nhất. Đây là mệnh đề truy vấn với kết quả trả về là tập hợp các dữ liệu thỏa mãn điều kiện chung từ hai bảng. Truy vấn này so sánh mỗi hàng trong bang1 với mỗi hàng trong bang2 để tìm ra các cặp hàng thỏa mãn điều kiện.

 • Mệnh đề JOIN trong SQL

Cú pháp INNER JOIN trong SQL

Cú pháp cơ bản của Inner Join như sau:

SELECT cot1, cot2,... cotn FROM bang1 INNER JOIN bang2 ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

Tham số:

 • cot1, cot2,… cotn: tên các cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
 • bang1, bang2: tên các bảng để lấy dữ liệu khi truy vấn.
 • cot_chung: thường là tên cột khóa ngoại tham chiếu từ bang1 đến cột định danh trong bang2 hoặc ngược lại.

Ví dụ về INNER JOIN trong SQL

Giả sử hai bảng là NHANVIEN và TIENTHUONG có các bản ghi sau:

Bảng 1: NHANVIEN

 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
 | 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
 | 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
 | 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
 | 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
 | 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
 | 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
 +----+----------+-----+-----------+----------+

Bảng 2: TIENTHUONG

 +-----+---------------------+-------------+--------+
 |TT_ID| NGAY        | NHANVIEN_ID | SOTIEN |
 +-----+---------------------+-------------+--------+
 | 102 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  3000 |
 | 100 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  1500 |
 | 101 | 2019-02-20 00:00:00 |      2 |  1560 |
 | 103 | 2018-12-20 00:00:00 |      4 |  2060 |
 +-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng INNER JOIN như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY FROM NHANVIEN INNER JOIN TIENTHUONG ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

Kết quả trả về là:

 +----+----------+--------+---------------------+
 | ID | TEN   | SOTIEN | NGAY        |
 +----+----------+--------+---------------------+
 | 3 | Nga   |  3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
 | 3 | Nga   |  1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
 | 2 | Loan   |  1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
 | 4 | Manh   |  2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
 +----+----------+--------+---------------------+