Truy vấn con – SUBQUERY trong SQL

SEQUENCE là một tập hợp các số nguyên được tạo thứ tự theo yêu cầu. Các SEQUENCE thường được sử dụng trong cơ sở dữ liệu vì đáp ứng yêu cầu của nhiều ứng dụng là đòi hỏi mỗi hàng trong một bảng chứa một giá trị duy nhất tương tự như khóa chính.

Bài viết sẽ cung cấp cho bạn cú pháp, cách sử dụng và những ví dụ về SEQUENCE trong MySQL.

Sử dụng AUTO_INCREMENT column

Cách đơn giản nhất trong MySQL để sử dụng các SEQUENCE là định nghĩa một cột là AUTO_INCREMENT.

Ví dụ: Tạo bảng và chèn một số hàng vào trong bảng này, không bắt buộc cung cấp ID vì nó được tự động đánh số bởi MySQL.

 • Tạo bảng NHANVIEN:
mysql> CREATE TABLE NHANVIEN (  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  PRIMARY KEY (id),  ten VARCHAR(30) NOT NULL,  ngaysinh DATE NOT NULL,  quequan VARCHAR(30) NOT NULL );
 Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
 • Chèn dữ liệu vào bảng:
mysql> INSERT INTO NHANVIEN (id,ten,ngaysinh,quequan) VALUES (NULL,'Huy','1999-06-23','Hanoi'),
INSERT INTO NHANVIEN (id,ten,ngaysinh,quequan) VALUES (NULL,'Hung','1990-05-21','Haiduong'),
INSERT INTO NHANVIEN (id,ten,ngaysinh,quequan) VALUES (NULL,'Huyen','1995-02-12','Hanoi');
 Query OK, 3 rows affected (0.02 sec) Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
 • Select dữ liệu từ bảng NHANVIEN:
mysql> SELECT * FROM NHANVIEN ORDER BY id;
 +----+-------------+------------+------------+
 | id | ten     | ngaysinh  | quequan  |
 +----+-------------+------------+------------+
 | 1 | Huy     | 1999-06-23 | Hanoi   |
 | 2 | Hung    | 1990-05-21 | Haiduong  |
 | 3 | Huyen    | 1995-02-12 | Hanoi   |
 +----+-------------+------------+------------+
 3 rows in set (0.00 sec)

Thay đổi số thứ tự một SEQUENCE đang tồn tại

Sẽ có trường hợp bạn phải xóa nhiều bản ghi từ một bảng và muốn sắp xếp lại thứ tự các bản ghi. Để thực hiện điều này bạn chỉ cần sử dụng một mẹo đơn giản, nhưng nên cẩn thận và kiểm tra xem bảng của bạn có đang join với một bảng khác hay không.

Nếu đã quyết định đánh số lại một cột AUTO_INCREMENT thì bạn thực hiện bằng cách xóa cột này từ bảng, sau đó thêm lại. Ví dụ sau minh họa cách đánh số lại các giá trị id trong bảng NHANVIEN bởi sử dụng kỹ thuật này.

Ví dụ sau minh họa cách đánh số lại các giá trị id trong bảng NHANVIEN sử dụng kỹ thuật này:

mysql> ALTER TABLE NHANVIEN DROP id; mysql> ALTER TABLE NHANVIEN ADD id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT FIRST, ADD PRIMARY KEY (id);

Bắt đầu SEQUENCE tại một giá trị cụ thể

Theo mặc định, MySQL sẽ bắt đầu SEQUENCE từ 1, nhưng bạn cũng có thể chỉ định bất kỳ số nào khác tại thời điểm tạo bảng.

Ví dụ sau sẽ bắt đầu SEQUENCE từ 100:

mysql> CREATE TABLE NHANVIEN ( id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT = 100, PRIMARY KEY (id), ten VARCHAR(30) NOT NULL,  ngaysinh DATE NOT NULL,  quequan VARCHAR(30) NOT NULL );

Ngoài ra, bạn có thể tạo bảng và sau đó đặt giá trị khởi tạo cho SEQUENCE bằng lệnh ALTER TABLE.

mysql> ALTER TABLE t AUTO_INCREMENT = 100;