LEFT JOIN trong SQL

LEFT JOIN trong SQL là kiểu JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái (bảng 1) và các bản ghi phù hợp từ bảng bên phải (bảng 2). Nếu mệnh đề ON không khớp với bản ghi nào trong bảng bên phải thì LEFT JOIN sẽ vẫn trả về một hàng trong kết quả, nhưng giá trị là NULL trong mỗi cột từ bảng bên phải.

Điều này nghĩa là LEFT JOIN trả về tất cả giá trị từ bảng bên trái, cộng với các giá trị phù hợp từ bảng bên phải hoặc NULL trong trường hợp không có giá trị phù hợp nào.

Cú pháp LEFT JOIN trong SQL

Cú pháp cơ bản của LEFT JOIN như sau:

SELECT cot1, cot2,... cotn FROM bang1 LEFT JOIN bang2 ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

Tham số:

 • cot1, cot2,… cotn: tên các cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
 • bang1, bang2: tên các bảng để lấy dữ liệu khi truy vấn.
 • cot_chung: thường là tên cột khóa ngoại tham chiếu từ bang1 đến cột định danh trong bang2 hoặc ngược lại.

Ví dụ về LEFT JOIN trong SQL

Giả sử hai bảng là NHANVIEN và TIENTHUONG có các bản ghi sau:

Bảng 1: NHANVIEN

 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
 | 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
 | 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
 | 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
 | 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
 | 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
 | 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
 +----+----------+-----+-----------+----------+

Bảng 2: TIENTHUONG

 +-----+---------------------+-------------+--------+
 |TT_ID| NGAY        | NHANVIEN_ID | SOTIEN |
 +-----+---------------------+-------------+--------+
 | 102 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  3000 |
 | 100 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  1500 |
 | 101 | 2019-02-20 00:00:00 |      2 |  1560 |
 | 103 | 2018-12-20 00:00:00 |      4 |  2060 |
 +-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng LEFT JOIN như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
 FROM NHANVIEN
 LEFT JOIN TIENTHUONG
 ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

Kết quả trả về là:

 +----+----------+--------+---------------------+
 | ID | TEN   | SOTIEN | NGAY        |
 +----+----------+--------+---------------------+
 | 1 | Thanh  |  NULL | NULL        |
 | 2 | Loan   |  1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
 | 3 | Nga   |  3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
 | 3 | Nga   |  1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
 | 4 | Manh   |  2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
 | 5 | Huy   |  NULL | NULL        |
 | 6 | Cao   |  NULL | NULL        |
 | 7 | Lam   |  NULL | NULL        |
 +----+----------+--------+---------------------+