VBA Excel (Bài 18): VBA Excel kiểm tra Workbook có đang mở hay không

Trong quá trình làm việc với nhiều files excel hay nhiều workbooks excel, đặc biệt trong trường hợp tổng hợp dữ liệu từ nhiều file thì việc kiểm tra xem file excel hoặc workbook đang được mở hay đóng sẽ giúp chương trình chặt chẽ, tiết kiệm bộ nhớ và hạn chế được lỗi hơn. Chúng ta có thể sử dụng hàm sau đây để kiểm tra 1 workbook có đang ở trạng thái mở hay đóng.

Chúng ta sử dụng hàm này trong code như sau (Nếu workbook đang được mở, thì hàm trả về giá trị là TRUE, nếu workbook đang đóng thì hàm sẽ trả về giá trị là FALSE)

Bây giờ bạn có thể tiếp tục với việc tổng hợp files như các bạn vẫn hay làm.