Các phần tử lắng nghe các sự kiện trên các thành phần

Để các thành phần tương tác được với các thành phần khác khi có một sự ktện được phát sinh bởi một thành phần thì sê phải có nhiều hơn một thành phần Bean nhận được và xử lý.

Mô hình sự hên đại biểu hỗ trợ để thực hiện công việc trên. Nó cung cấp cơ chế chuẩn để một nguồn có thể phát sinh ra các sự hện và gừi chúng đến những phần tử lắng nghe. Một đối tượng sự hện mô tả sự thay đổi trạng thái cùa nguồn. Ví dụ, khi nhấn vào một nút Button, kết thúc một dòng gõ văn bản (nhấn phím Enter), hay đóng Window, v.v. là sẽ phát sinh ra các sự kiện. Nguồn sự hên gây ra các sự kiện. Trách nhiệm của nguồn các sự kiện là:

  • Cung cấp các phương thức để những phần tử lắng nghe ghi nhận được các kiểu cùa các sự kiện
  • Phát sinh ra các sự kiện
  • Gửi tất cả các sự kiện đến những phần từ đang lắng nghe.

Phần tử lắng nghe nhận thông bảo về các sự kiện và có trách nhiệm:

  • Ghi nhận các sự kiện bằng cách gọi những phương thức tương ứng với nguồn của sự kiện
  • Cài đặt một giao diện để nhận sự kiện loại đó

■ Hủy bỏ sự kiện đã được ghi nhận khi nó không còn cần thiết.