Thiết lập một Bean riêng cho bạn

Giả sử rằng ta muốn ghi nhận số lần kích chuột vào các nút hên kết trên trang Web của minh. Nghĩa là, ta muốn xây dựng một thành phần Bean để đếm những lần nhấn vào các nút đó. Sau đầy ta xây dựng hai thành phần Bean. Thành phần thứ nhất là MyBean có bộ đếm counter, giá trị này được hiển thị ở trường vàn bản và sẽ được tăng lên 1 khi nhấn vào MyBean Thành phần này được viết như sau.

Ví dụ 5.4

import java.awt.*; import j ava.awt.event.*;

public class MyBean extends Canvas implements MouseListener{ int num;

ActionListener al; public MyBean(){

addMouseListener(this) ;

}

public Dimension getPreferredsize{) { return new Dimension(100, 100);

}

public void setValue(int x){ num = x;

}

public void paint (Graphics g){

g.drawstring(” ” + num, 50, 50);

)

public int getValue(){ return num;

}

public void increment(){

num++; repaint();

public void addActionListener(ActionLístener a){ al = a;

}

public void removeActionListener(ActionListener a) Í al = a;

}

public void mouseClicked(MouseEvent me){ if(me.getSource() == new TextLinkO)

al.actionPerformed(new ActionEvent(this, 1, “” + num));

}

public void mouseEntered(MouseEvent me){} public void mouseExited(MouseEvent me){} public void mouseReleased(MouseEvent me){} public void mousePressed(MouseEvent me){}

)

Thành phần Bean thứ hai là TetxLìnk làm nhiệm vụ tạo ra trường văn bản liên kết.

import java.awt.*;

import j ava.awt.event.*;

public class TextLink extends TextField! public TextLink(){

super(“WWW.hotmai1.com” ) ;

}

public Dimension getPreferredsize(){ return new Dimension(100, 100);

}

}

Các sự kiện hoạt động được phát sinh khi một nút được nhấn, một mục trong danh sách được kích đúp, một mục trong thực đon được lựa chọn. Ở đây khi sự kiện hoạt động xảy ra khi‘Button được nhấn và nó sẽ gọi increment () để tăng số lần đếm.

Sau khi dịch hai thành phần trên, ta tạo ra tệp biểu thị 1 tên là MyBean.mf chứa: Manifest_version: 1.0 Name; MỵBean.class Java-Bean: True;

Tương tự, tệp biểu thị 2: TetxLink.mf gồm có:

Manifeạt_version: 1.0

 

Name: TetxLink.class Java-Bean: True;

Bước cuối là tạo ra tệp lưu trữ JAR có tên: Counter, jar ở trong môi trường DOS-Prompt:

jar -cfm Counter.jar MyBean.mf MyBean.class

Khi tệp Counter. j ar được tạo ra ở thư mục hiện thời, ta cần phải sao sang thư mục JAR cùa BDK để có thể nhìn thấy nó trong Tool Box sau khi tải nó vào BDK như đã nói ở trên.