Giới thiệu về JavaBean

JavaBean tăng cường cho Java các tính năng cho phép các đối tượng tương tác với nhau theo công nghệ thành phần. Mô hình phần mềm thành phán gồm: cảc thành phần được xem như là hạt nhân; các Container (bộ chúa), nơi các đối tượng được lắp ghép lại và tạo thành chương trình, người lập trình viết thêm các dòng lệnh thực hiện sự tương tác giũa các thành phần theo một kịch bản để thực hiện nhiệm vụ của bài toán. Một Container là nơi các thành phần có thể tự đăng ký và tạo ra các giao diện cho các thành phần khác biết cách tương tác với chúng. Chú ý rẩng nhiều tính năng hồ trợ OpenDoc cũng hỗ trợ JavaBean

JavaBean là một mô hỉnh thành phần hoàn chỉnh, hỗ trợ các tính năng chung cho kién trúc thành phần, các thuộc tính, sự kiện, và lưu trữ. JavaBean được mô tả như sau:

  • Interface Publishing and Discovery: Khi một thành phần được đặt vào Container của JavaBean, tính năng đăng ký đối tượng giúp nó hiện hữu giữa các đối tượng khác, phát hành các giao diện để các đối tượng khác có thể dùng được.
  • Event Handling: Cho phép các đối tượng trao đổi với nhau qua thông báo.
  • Persistence: Cung cấp khả năng lưu trữ thông tin về một sự kiện hay đối tượng để dùng sau này.
  • Layout Control: Cung cấp các điều khiển để xây dựng giao diện trực quan, và bố ừí các thành phần bên trong mòt
  • Application Builder Cont rols: Cho phép các thành phần bộc lộ các thuộc tính và hành vi ra cảc công cụ phát triển, giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng một cách nhanh chóng.

InfoBus: Giao diện lập trinh Java dạng nén và cho phép kết hợp các applet hoặc JavaBean trên trang Web hay trong ứng dụng Java để truyền thông dữ liệu với nhau. InfoBus là một cơ chế truyền thông được thiết kế để chạy trong một Client hay một Server đơn lc. Nó không phải là cơ chế truyền thông mạng. COKBA và RMI được thiết kế cho truyền thông mạng.