VBA Excel (Bài 12): Cách viết tham số khi lập trình VBA

Trong quá trình viết code hoặc lập trình VBA, nhiều bạn chắc hẳn đã có thắc mắc giữa các cách viết tham số cho 1 hàm trong VBA như trường hợp (1), (2), (3), (4) như trong hình sau đây:

Cách viết tham số trong lập trình VBA Excel

Mặc dù kết quả là như nhau, khi chạy từng dòng code (1) tới (4) riêng rẽ, Excel đều hiện ra 1 Message Box có tiêu đều là “HEO” và nội dung là “Hoc Excel Online”. Vậy từng cách gọi hàm MsgBox trên khác nhau như thế nào?

Đầu tiên, chúng ta sẽ nhắc lại 1 chút về cách sử dụng hàm MsgBox trong Excel như sau

Chúng ta sẽ phân biệt từng cách viết như sau:

(1) Với các viết này, bạn cần viết các tham số của hàm MsgBox theo đúng thứ tự:

  • prompt
  • phần tham số Button chúng ta bỏ qua, vậy nên phần này bạn không viết gì mà chỉ viết 1 dấu “,” thêm như trên hình
  • title

(2) và (3) Với các viết ở 2 và 3 thì chúng ta chỉ rõ ra tên của từng tham số cho hàm MsgBox biết, vậy nên thứ tự của từng tham số trong trường hợp này có thể có sự thay đổi, khi gán giá trị cho từng tham số, bạn sử dụng dấu “:=”

(4) Khi hàm MsgBox và các hàm khác trong VBA nằm ở phía bên tay phải của dấu bằng. Nghĩa là chúng ta muốn lấy giá trị trả về của hàm MsgBox và gán vào 1 biến thì chúng ta cần sử dụng thêm dấu ngoặc “(” và “)” như trên hình.

Việc sử dụng cách viết nào là tuỳ vào từng trường hợp và thói quen sử dụng của các bạn, tuỳ từng trường hợp mà các bạn có thể xử lý cho phù hợp