Điều khiển luồng trong Shell

Trong khi viết một Shell script, có thể có một tình huống khi bạn cần để theo một path ngoài 2 path đã được cung cấp. Vì thế bạn cần tạo cách sử dụng của các lệnh có điều kiện mà cho phép chương trình của bạn tạo các quyết định chính xác và thực hiện các hành động đúng.

Unix Shell hỗ trợ các lệnh có điều kiện mà được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện đa dạng. Tại đây chúng ta sẽ giải thích hai lệnh điều khiển luồng:

Lệnh if…else

Lệnh case…esac

Lệnh if…else trong Unix/Linux

Lệnh này là một lệnh điều khiển luồng hữu ích, được sử dụng để lựa chọn một tùy chọn từ một tập hợp tùy chọn đã cho.

Unix Shell hỗ trợ các mẫu lệnh if…else sau:

Lệnh if…fi

Lệnh if…else…fi

Lệnh if…elif…else…fi

Hầu hết các lệnh if kiểm tra mối quan hệ bằng cách sử dụng các toán tử quan hệ được đề cập trong chương trước.

Lệnh case…esac trong Unix/Linux

Bạn có thể sử dụng nhiều lệnh if…elif để thực hiện một nhánh có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, đây không là giải pháp tốt nhất, đặc biệt khi tất cả các nhánh phụ thuộc vào giá trị của một biến đơn.

Unix shell hỗ trợ lệnh case…esac mà giải quyết chính xác tình huống này, và nó thực hiện theo cách hiệu quả hơn là lặp lại sử dụng nhiều lệnh if…elif.

Chỉ có một mẫu của lệnh case…esac mà được liệt kê ở đây:

Lệnh case…esac

Lệnh case…esac của Unix Shell là tương tự với lệnh switch…case mà chúng ta có trong các chương trình C hoặc C++ và PERL etc.