Toán tử Korn Shell

Các toán tử được liệt kê dưới đây theo thứ tự ưu tiên giảm dần:

Các toán tử logic và đại số trong Unix/Linux

Toán tử Miêu tả
+ Cộng một ngôi (toán tử unary là toán tử của hàm một biến)
Trừ một ngôi
!~ Phép phủ định phần bù
* Phép nhân
/ Phép chia
% Phép chia lấy phần dư
+ Phép cộng
Phép trừ
<< Phép dịch trái
>> Phép dịch phải
== So sánh chuỗi bằng
!= Phép so sánh chuỗi không bằng
=~ So khớp pattern
& Phép AND Bit
^ Phép XOR Bit
| Phép OR Bit
&& Phép AND logic
|| Phép OR logic
++ Lượng gia
Lượng giảm
= Phép gán

Các toán tử kiểm tra File trong Unix/Linux

Bảng dưới đây liệt kê các toán tử kiểm tra các đặc tính đa dạng của một Unix file.

Toán tử Miêu tả
-r file Kiểm tra nếu file có đọc được hay không, nếu có thì điều kiện là true.
-w file Kiểm tra nếu file có ghi được hay không, nếu có thì điều kiện là true.
-x file Kiểm tra nếu file có thực thi được hay không, nếu có thì điều kiện là true.
-f file Kiểm tra nếu file là file thường trái ngược với một thư mục hoặc một file đặc biệt, nếu có thì điều kiện là true.
-s file Kiểm tra nếu file có kích cỡ lớn hơn 0, nếu có thì điều kiện là true.
-d file Kiểm tra nếu file là một thư mục, nếu có thì điều kiện là true.
-e file Kiểm tra nếu file tồn tại. Là true ngay cả khi nếu file là một thư mục nhưng tồn tại.