Các toán tử C Shell

Chương hướng dẫn này liệt kê tất cả các toán tử có sẵn trong C Shell. Ở đây, hầu hết các toán tử là tương tự như chúng ta có trong Ngôn ngữ chương trình C.

Các toán tử được liệt kê theo thứ tự giảm dần về thứ tự ưu tiên.

Các toán tử logic và số học trong Unix/Linux

Toán tử Miêu tả
( ) Thay đổi quyền ưu tiên
~ Phần bù
! Phép phủ định
* Phép nhân
/ Phép chia
% Phép chia lấy phần dư
+ Phép cộng
Phép trừ
<< Phép dịch trái
>> Phép dịch phải
== So sánh chuỗi bằng
!= So sánh chuỗi không bằng
=~ So khớp pattern
& Phép AND Bit
^ Phép XOR Bit (Hoặc có loại trừ)
| Phép OR Bit
&& Phép AND logic
|| Phép OR logic
++ Lượng gia
Lượng giảm
= Phép gán
*= Nhân bên trái với bên phải và gán cho bên trái
/= Chia bên trái cho bên phải và gán cho bên trái
+= Cộng bên trái và bên phải và gán cho bên trái
-= Trừ bên trái cho bên phải và gán cho bên trái
^= Phép XOR bên trái và bên phải và gán kết quả cho bên trái
%= Chia bên trái cho bên phải và lấy phần dư gán cho bên trái

Các toán tử kiểm tra File trong Unix/Linux

Bảng dưới đây liệt kê các toán tử để kiểm tra các đặc tính đa dạng của một Unix file.

Toán tử Miêu tả
-r file Kiểm tra nếu file có đọc được hay không, nếu có thì điều kiện là true.
-w file Kiểm tra nếu file có viết được hay không, nếu có thì điều kiện là true.
-x file Kiểm tra nếu file có thực thi (execute) được hay không, nếu có thì điều kiện là true.
-f file Kiểm tra nếu file là file thường trái ngược với một thư mục hoặc một file đặc biệt, nếu có thì điều kiện là true.
-z file Kiểm tra nếu file có kích cỡ lớn hơn 0, nếu có thì điều kiện là true.
-d file Kiểm tra nếu file là một thư mục, nếu có thì điều kiện là true.
-e file Kiểm tra nếu file là tồn tại. Là true ngay cả khi nó là một thư mục nhưng tồn tại.
-o file Kiểm tra nếu người sử dụng sở hữu file đó. Nó trả về giá trị true nếu người sử dụng là người sở hữu file đó.