Vòng lặp for trong Shell

Vòng lặp for hoạt động trên các danh sách của các mục (item). Nó lặp đi lặp lại một tập hợp các lệnh cho mỗi mục trong một danh sách.

Cú pháp trong Unix/Linux

for var in word1 word2 ... wordN
do
   cac lenh de thuc thi cho moi word.
done

Ở đây, var là tên của một biến và word1 tới wordN là dãy các ký tự phân biệt nhau bởi các khoảng trống. Cứ mỗi lần vòng lặp thực thi, giá trị của biến var được thiết lập tới word tiếp theo trong danh sách các word, từ word1 tới wordN.

Ví dụ trong Unix/Linux

Dưới đây là ví dụ đơn giản mà sử dụng vòng lặp for để duyệt qua danh sách các số.

#!/bin/sh

for var in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
do
   echo $var
done

Nó sẽ cho kết quả sau:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sau đây là ví dụ để hiển thị tất cả các file bắt đầu với .bash và có sẵn trong thư mục home của bạn. Tôi thực hiện script này từ root của tôi.

#!/bin/sh

for FILE in $HOME/.bash*
do
   echo $FILE
done

Nó sẽ cho kết quả sau:

/root/.bash_history
/root/.bash_logout
/root/.bash_profile
/root/.bashrc