Vòng lặp until trong Shell

Vòng lặp while là hoàn hảo cho tình huống mà bạn muốn thực thi một tập hợp lệnh trong khi một số điều kiện là true. Đôi khi bạn cần thực thi một tập hợp các lệnh cho tới khi một điều kiện là true, khi đó bạn cần sử dụng vòng lặp until.

Cú pháp trong Unix/Linux

until command
do
   cac lenh duoc thuc thi toi khi command la true
done

Ở đây command được ước lượng. Nếu giá trị kết quả là false, thì lệnh được thực thi. Nếu command là true, thì khi đó các lệnh sẽ không được thực hiện và chương trình sẽ nhảy tới dòng lệnh sau lệnh done.

Ví dụ trong Unix/Linux

Ở là một ví dụ đơn giản mà sử dụng vòng lặp until để hiển thị các số từ 0 đến 9.

#!/bin/sh

a=0

until [ ! $a -lt 10 ]
do
   echo $a
   a=`expr $a + 1`
done

Nó sẽ cho kết quả sau:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9