ManPage Help trong Unix

Tất cả các lệnh Unix đi kèm với các chức năng tùy ý và bắt buộc. Nó là rất thông thường khi bạn quên cú pháp đầy đủ của những lệnh này.

Bởi vì không ai có thể nhớ mọi lệnh Unix và tất cả các chức năng đi kèm với nó, và để giúp bạn điều này, Unix ngay từ khi mới ra đời đã có một dịch vụ trực tuyến sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Phiên bản Unix của các file trợ giúp được gọi là Man Pages. Nếu bạn biết bất cứ tên lệnh nào nhưng mà bạn không biết cách sử dụng của nó, thì Man Pages sẽ luôn sẵn sàng để giúp bạn đến từng chi tiết.

Cú pháp trong Unix/Linux

Dưới đây là cú pháp đơn giản để nhận được chi tiết về bất cứ lệnh nào trong Unix trong khi đang làm việc với hệ thống này.

$man command

Ví dụ

Bây giờ bạn tưởng tượng bất cứ lệnh nào mà bạn muốn nhận được sự giúp đỡ. Giả sử bạn muốn biết về lệnh pwd, thì sau đó đơn giản bạn chỉ cần sử dụng lệnh sau:

$man pwd

Lệnh trên sẽ mở một sự trợ giúp cho bạn mà sẽ cung cấp cho bạn các thông tin đầy đủ về lệnh pwd. Bạn thử thực hành nó tại dòng nhắc lệnh để nhận được nhiều chi tiết hơn về lệnh này.

Bạn có thể nhận được thông tin chi tiết về lệnh man bằng cách sử dụng lệnh sau:

$man man

Chi tiết về Man Page trong Unix/Linux

Man Page thường được phân thành các khu vực, mà thường thay đổi bởi quyền của tác giả Man Page. Dưới đây liệt kê một số khu vực phổ biến hơn.

Khu vực Miêu tả
NAME Tên của lệnh
SYNOPSIS Cách sử dụng chung của các tham số của lệnh
Miêu tả Miêu tả chung về lệnh và những gì nó làm
OPTIONS Miêu tả tất cả các đối số hoặc chức năng đi kèm của lệnh
SEE ALSO Liệt kê các lệnh khác mà trực tiếp liên quan tới lệnh trong Man Page hoặc giống với tính năng của nó.
BUGS Giải thích tất cả các vấn đề được biết đến hoặc các bug mà tồn tại với lệnh hoặc đầu ra của nó.
EXAMPLES Các ví dụ về cách sử dụng phổ biến mà cung cấp cho người đọc gợi ý về cách mà lệnh được sử dụng.
AUTHORS Tác giả của Man Page/lệnh.

Cuối cùng, chúng tôi muốn nói rằng, Man Page là một nguồn quan trọng và là con đường đầu tiên bạn chọn khi tìm kiếm thông tin về các lệnh hoặc các file trong hệ thống Unix.

Các lệnh shell hữu ích trong Unix/Linux

Bây giờ bạn đã biết cách để thực hành, theo link dưới đây – là chương hướng dẫn về Các lệnh shell hữu ích sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các lệnh quan trọng và thường được sử dụng trong Unix shell.

Nếu bạn không biết cách sử dụng bất cứ lệnh nào, bạn sử dụng Manpage để nhận được thông tin chi tiết về lệnh đó.