Microsoft Excel (Bài 73): Hàm COUNTBLANK đếm số dòng trắng dữ liệutrong Excel

Hàm COUNTBLANK là hàm thường được dùng trong Excel để đếm số ô trống (rỗng) trong vùng chọn đã xác định trong bảng dữ liệu.

CÚ PHÁP: =COUNTBLANK(RANGE)

Trong đó:

  • Range : Bắt buộc. Phạm vi mà từ đó bạn muốn đếm các ô trống.

VÍ DỤ

1/ Dùng hàm COUNTBLANK để tìm số lượng học sinh chưa có điểm trong bảng dữ liệu.

  • Dùng công thức =COUNTBLANK(D5:D9) và thu được đáp án là 2 bạn.

2/ Đếm số sinh viên không đạt môn học này.

  • Dùng công thức =COUNTBLANK(D5:D14), thu được kết quả.