Microsoft Excel (Bài 72): Hàm TRIM() loại khoảng trống văn bản trong Excel

Hàm TRIM trong Excel dùng để loại bỏ tất cả những khoảng trống không cần thiết ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng trống giữa các từ.

CÚ PHÁP

=TRIM(text)

Trong đó: text là đoan văn bản chứa khoảng trắng cần loại bỏ.

VÍ DỤ

1/ Loại bỏ khoảng trắng trong cột Họ và tên dưới đây.

  • Sử dụng công thức: =TRIM(C4)

  • Ta thu được kết quả:

2/ Kết hợp hàm TRIM với hàm CONCATENATE để nối cột Họ & Tên lót với cột Tên cho bảng số liệu dưới đây.

  • Dùng công thức =CONCATENATE(TRIM(C4);” “;D4) nối 3 chuỗi gồm, 1 chuỗi ở cột Họ & Tên lót, 1 khoảng trống và chuỗi ở cột Tên, ta có đáp án.

Chúc các bạn thành công.