Microsoft Excel (Bài 103): Hàm xác định kiểu giá trị TYPE trong Excel

Sử dụng hàm TYPE trong Excel nhằm trả về kiểu giá trị của một dữ liệu xác định trước. Giá trị trả về là dạng số tương ứng với kiểu dữ liệu đó. Ví dụ: Kiểu dữ liệu số (Number) thì hàm TYPE trả về số 1…

Cú pháp: =TYPE(Value)

  • Value : Giá trị bắt buộc phải có. Nó có thể là chuỗi văn bản, số, giá trị lô-gic, giá trị lỗi hay mảng,…


Số: Dữ liệu là kiểu
Number.Lưu ý

  • Văn bản: Dữ liệu là kiểu Text.
  • Giá trị Lô-gic: Dữ liệu là kiểu Logical (dạng TRUE hoặc FALSE)
  • Giá trị lỗi: Dữ liệu là kiểu Error (Lỗi)
  • Mảng: Dữ liệu là kiểu Array (mảng)