Microsoft Excel (Bài 95): Hàm RAND, hướng dẫn sử dụng hàm RAND trong Excel

Hàm RAND() được dùng để trả về một giá trị ngẫu nhiên. Đó có thể là một số thực ngẫu nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn một số bất kì nào đó hay là một chữ cái thuộc bản Alphabet …

Cú pháp: = RAND()

Đây là hàm không chưa tham số.

Ví dụ

  • Muốn lấy một số ngẫu nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1, dùng công thức: =RAND()

  • Muốn lấy một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn n, dùng công thức: =RAND() * n

Hàm RAND() ngoài việc cho kết quả là một con số ngẫu nhiên thì hàm cũng có thể trả về kết quả là một ký tự ngẫu nhiên.

  • Muốn lấy một ký tự ngẫu nhiên trong bảng chữ cái tiếng Anh. Biết bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái nên đầu tiên các bạn cần lấy một số nguyên ngẫu nhiên giữa 1 và 26 với công thức: =INT(RAND() * 26 + 1)
  • Muốn trả về một chữ cái nằm trong bảng chữ cái Alphabet. Được biết, theo bảng mã ANSI, những ký tự viết hoa (A tới Z) nằm từ mã ANSI 65 đến mã ANSI 90. Dùng hàm CHAR() với công thức: =CHAR(INT(RAND() * 26 + 1) + 64)

  • Tương tự, nếu là chữ cái ngẫu nhiên là chữ thường từ a tới z nằm từ mã ANSI 97 đến mã ANSI 122, dùng hàm CHAR() với công thức: =CHAR(INT(RAND() * 26 + 1) + 96)