Microsoft Excel (Bài 94): Hàm WEEKDAY trong Excel

Hàm WEEKDAY cho ta kết quả các thứ trong tuần tương ứng với một ngày. Theo mặc định, thứ được trả về là một số nguyên. 

Cú pháp: =WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Trong đó:

  • Serial_number:  Là một biểu thức thời gian, ngày cần kiểm tra thứ mấy trong tuần.
  • Return_type:  Là một số xác định kiểu giá trị trả về của thứ. Ví dụ: Nếu giá trị trả về là số 7 và ta dùng return_type = 1, có nghĩa là ngày mà ta muốn kiểm tra là ngày thứ 7.

Một số kiểu Return_type hay dùng:

+ Return_type= 1 hoặc để trống: Ngày chủ nhật có giá trị là 1, cứ lần lượt theo thứ tự thì ngày thứ bảy có giá trị là 7.

Return_type=2: Ngày thứ hai có giá trị là 1,… ngày chủ nhật có giá trị là 7

Return_type=3: Ngày thứ hai có giá trị là 0, …ngày chủ nhật có giá trị là 6

Ví dụ

Dùng hàm WEEKDAY và lấy return_type lần lượt là 1,2,3 để xem giá trị thứ trả về trong tuần như thế nào?

1/ Nếu return_type =1, tức là ngày Chủ nhật = 1, dùng hàm =WEEKDAY(B2;1) ta được kết quả là 6 => Ngày cần kiểm tra là ngày Thứ 6.

2/  Nếu return_type =2, tức là ngày Thứ 2 = 1, dùng hàm =WEEKDAY(B2;2) ta được kết quả là 5 => Ngày cần kiểm tra là ngày Thứ 6.

3/ Nếu return_type =3, tức là ngày Thứ 2 = 0, dùng hàm =WEEKDAY(B2;3) ta được kết quả là 4 => Ngày cần kiểm tra là ngày Thứ 6.