Microsoft Excel (Bài 105): Hướng dẫn sử dụng hàm LARGE và hàm SMALL trong Excel

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM LARGE

Trong trường hợp các bạn có bài toán sau đây: cho dữ liệu trong 1 cột được lưu từ ô A1 đến ô A8, muốn tìm giá trị lớn nhất, giá trị lớn thứ 2, giá trị lớn thứ 3, …, giá trị lớn thứ n trong vùng A1:A8 thì chúng ta sử dụng công thức hoặc hàm LARGE như sau:

=LARGE(A1:A8, n)

với n tương ứng với 1,2,3, …,n là giá trị lớn nhất, lớn thứ 2 …

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM SMALL

Điều tương tự, các bạn có thể làm với hàm SMALL để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ thứ 2, … bằng công thức sau:

=SMALL(A1:A8, n)

với n tương ứng với 1,2,3, …,n là giá trị nhỏ nhất, nhỏ thứ 2 …