Microsoft Excel (Bài 101): Hàm RATE, hàm tính lãi suất trong Excel

Sử dụng hàm RATE để tính lãi suất theo chu kỳ của một khoản cho vay hoặc đầu tư.

Cú pháp: =RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type])

Trong đó:

  • Nper: là tổng số kỳ chi trả.
  • Pmt: là số tiền chi trả (hay thu về) trong mỗi kỳ, cố định trong suốt giai đoạn.
  • Pv: là giá trị hiện tại .
  • Fv: là giá trị tương lai hoặc cần bằng tiền mặt mà ta muốn tìm sau lần chi trả cuối cùng. Nếu Fv không có thì phải cho có Pmt.
  • Type: bằng 1 nếu số tiền trả đầu kỳ, bằng 0 nếu cuối kỳ.

Ví dụ:

Cho dữ liệu như sau:

Hãy tính lãi suất tháng và năm mà khách hàng phải chịu.

  • Tính lãi suất tháng: Tại ô G3 các bạn nhập: =Rate(D3*12,-F3,E3) → Enter và sao chép công thức cho các dòng còn lại. Lưu ý: Pmt phải nhập với dấu âm do đây là số tiền phải bỏ ra.

Kết quả:

  • Tính lãi suất năm: Tại ô H3 các bạn nhập: = G3*12 → Enter và sao chép công thức cho các dòng còn lại.

Kết quả:

Chúc các bạn thực hiện thành công!