Microsoft Excel (Bài 68): Hàm MID cắt ký tự giữa và cách sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel được dùng để cắt chuỗi ký tự ở giữa xâu ký tự cho trước. Hiện nay, nó được sử dụng khá phổ biến trong quá trình tính toán và thống kê trên bảng tính Excel.

Bài viết dưới đây, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm MID.

CÚ PHÁP CỦA HÀM MID

=MID(text,m,n)

Trong đó:

+ text: Chuỗi ký tự.

+ m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.

+ n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

VÍ DỤ

1/ Lấy ra 5 ký tự trong chuỗi đã cho bắt đầu từ vị trí số4 với công thức: =MID(B3;4;5).

=> Kết quả:

2/ Tại cột F, lấy ra 1 ký tự, bắt đầu từ vị trí số 4 trong các ô thuộc cột Mã hộ trong bảng số liệu dưới đây.

=> Kết quả:

Chúc các bạn thành công.