Microsoft Excel (Bài 78): Hàm SUM tính tổng trong Excel

Bài này sẽ là 1 thủ thuận siêu ngắn mà các bạn có thể học thuộc ngay lập tức: tính tổng của cùng 1 vùng trên tất cả các bảng tính trong 1 file Excel.

Ví dụ như sau: 1 file excel của bạn có 5 Sheets, trên cả 5 Sheets này vùng cần tính tổng từ A1:A10. Ở 1 Sheet số 6 dùng làm sheet tổng kết ta có thể viết công thức như sau:

=SUM(‘*’!A1:A10)

Sau khi nhấn Enter trên bàn phím, nếu bạn để ý trên thanh công thức, sẽ thấy công thức trên đã được Excel tự viết thành:

=SUM(Sheet1:Sheet5!A1:A10)

Nếu tên sheet của bạn có dấu cách, công thức trên sẽ trở thành:

=SUM(‘Sheet 1:Sheet 5’!A1:A10)