Microsoft Excel (Bài 100): Hàm MODE, hàm tìm tần xuất lớn nhất trong Excel

Hàm MODE trong Excel sẽ giúp bạn tìm ra một số có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một mảng dữ liệu.

Cú pháp: MODE(số 1, số 2, số 3, …)

Trong đó:

  • Số 1: Bắt buộc. Là đối số dạng số đầu tiên cho những gì bạn muốn tính số yếu vị.
  • Số 2, số 3 … : Tùy chọn. Là đối số dạng số thứ 2, thứ 3,… mà bạn muốn tính toán số yếu vị trong đó.

Lưu ý:

– Đối số có thể là số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số thì hàm sẽ lỗi.

– Nếu đối số, tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống thì sẽ bị bỏ qua, những ô có giá trị 0 sẽ được tính.

– Các đối số không có số nào lặp lại trên 2 lần thì hàm sẽ báo lỗi.

– Có nhiều số có tần suất xuất hiện như nhau thì kết quả sẽ là đối số xuất hiện đầu tiên.

Ví dụ:

Cho dữ liệu như sau:

Để tìm số có tần xuất lớn nhất trong mảng dữ liệu trên, tại ô B6 các bạn nhập: =MODE(A1:D4) → Enter.

Kết quả: