Microsoft Excel (Bài 99): Chức năng và cú pháp hàm FREQUENCY trong Excel

Hàm FREQUENCY trong Excel được dùng để trả về kết quả là một mảng số học, đếm số lần xuất hiện của các giá trị trong một phạm vi giá trị nào đó.

CÚ PHÁP: =FREQUENCY(DATA_ARRAY,BINS_ARRAY)

Trong đó:

  • Data_array: Mảng dữ liệu cho trước.
  • Bins_array: Mảng chứa các khoảng giá trị cần tính tần suất.

Do kết quả trả về của hàm FREQUENCY là một mảng số học nên trước khi dùng hàm ta phải chọn mảng sẽ hiển thị kết quả và để kết quả trả về hiển thị trên các ô đó thì sau khi nhập cú pháp xong ta nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

VÍ DỤ

Trong bảng số liệu dưới đây, tìm tần số xuất hiện của dữ liệu ở mảng Điều kiện trong mảng ĐTB.

  • Dùng công thức: =FREQUENCY(C4:C8;D4:D8), thu được kết quả: