Microsoft Excel (Bài 51): Hàm EVEN và hàm ODD trong Excel

Hàm EVEN và hàm ODD là hai hàm làm tròn số rất đơn giản. EVEN() làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất, còn ODD() làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất. Cả hai đều làm tròn theo kiểu chạy xa khỏi số 0.

1/ Hàm EVEN:

– Cú pháp: = EVEN(number)

– Ví dụ:

  • Làm tròn 2 số cho dưới đây về một số gần nhất là số nguyên chẵn.

  • Dùng hàm EVEN, thu được kết quả:

2/ Hàm ODD:

– Cú pháp: = ODD(number)

– Ví dụ:

  • Làm tròn 2 số cho dưới đây về một số gần nhất là số nguyên lẻ.

  • Dùng hàm ODD, thu được kết quả: