Microsoft Excel (Bài 90): Hàm DATEDIF – tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong Excel

Giả sử chúng ta có 2 mốc thời gian là 7/14/2010 10:35:15 và 6/9/2015 15:30:00 được lưu ở lần lượt ô A2 vàB2.

TÍNH SỐ GIỜ GIỮA HAI THỜI ĐIỂM TRONG EXCEL BẰNG HÀM DATEDIF

Để tính số giờ giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24)

và nhận được kết quả là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Xem thêm: Tổng hợp các kiến thức về Excel nâng cao

TÍNH SỐ PHÚT HAI THỜI ĐIỂM TRONG EXCEL VỚI HÀM DATEDIF

Để tính số phút giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhận được kết quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

TÍNH SỐ GIỜ GIÂY GIỮA HAI THỜI ĐIỂM TRONG EXCEL

Để tính số giây giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhận được kết quả là 154760085

TÍNH SỐ NĂM GIỮA HAI THỜI ĐIỂM TRONG EXCEL

Để tính số năm giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được kết quả là 4

Xem thêm: Cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel

TÍNH SỐ THÁNG GIỮA HAI THỜI ĐIỂM TRONG EXCEL

Để tính số tháng giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và nhận được kết quả là 58

TÍNH SỐ NGÀY GIỮA HAI THỜI ĐIỂM TRONG EXCEL VỚI HÀM DATEDIF

Để tính số ngày giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng hàm datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và nhận được kết quả là 1791

TÍNH THỜI GIAN TỔNG HỢP RA NĂM, THÁNG, GIỜ, PHÚT, GIÂY GIỮA 2 THỜI ĐIỂM HÀM DATEDIF

Chúng ta dùng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhận được kết quả như mong muốn:

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

SỬ DỤNG HÀM TEXT ĐỂ ĐỊNH DẠNG THỜI GIAN

Để sử dụng hàm TEXT, chúng ta hãy làm quen với 1 số quy ước định dạng của hàm này.
Cú pháp của hàm TEXT như sau:
=TEXT(<giá trị cần định dạng>, <định dạng>)
Tham số thứ nhất rõ ràng rồi, chúng ta muốn định dạng gì thì chúng ta sẽ cho vào đó. Tham số thứ 2 là chúng ta muốn định dạng như thế nào, trong bài này, chúng ta muốn định dạng thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ tham khảo 1 số ví dụ sau đây:
  1. Tính số giờ giữa 2 thời điểm:
    =TEXT(B2-A2,"h")
  2. Tính giờ và phút giữa 2 thời điểm:
    = TEXT(B2-A2,"h:mm")
  3. Tính giờ, phút và giây giữa 2 thời điểm
    =TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")

Hi vọng với công thức này, các bạn có thể vận dụng linh hoạt cho công việc của mình.