Microsoft Excel (Bài 61): Hàm HEOUNIQUE lọc không trùng

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm HeoUnique trong Add ins HocExcel Online. Đây là một hàm trả về giá trị duy nhất trong một cột hay một hàng.

CÁCH DUNG/CẤU TRÚC

HeoUnique(mảng vào, tùy chọn)

Hàm có hai tham số

1.là cột vào, hoặc dòng vào

2. Tùy chọn

THAM SỐ

1. Mảng vào là một cột hoặc một hàng trong excel

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel

2. Giá trị tùy chọn

  • ten =? đặt tên cho vùng giá trị
  • xoaname =? xóa tên đã đặt cho vùng dữ liệu
  • chen =y chèn giá trị vào vùng mà không làm thay đổi cấu trúc file
  • tudong =y tự động chỉnh cột vừa khít với dữ liệu excel.

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Mảng giá trị duy nhất không trùng lặp