Microsoft Excel (Bài 54): Tính giá trị trung bình với điều kiện cho trước với hàm DAVERAGE

Bình thường, để tính giá trị trung bình của một dãy số liệu, ta thường dùng hàm AVERAGE. Nhưng để tính giá trị trung bình với một điều kiện cho trước nào đó thì bạn lại không thể sử dụng hàm AVERAGE mà nên dùng hàm AVERAGE kết hợp với hàm IF. Tuy nhiên, đễ xử lý nhanh hơn, bạn nên dùng hàm DAVERAGE.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách dùng hàm DAVERAGE trong Excel.

CÚ PHÁP

=DAVERAGE(database, field, criteral)

Trong đó

database: Danh sách cơ sở dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề. Tham số bắt buộc

field: Địa chỉ của trường dữ liệu. Tham số bắt buộc.
criterial: Điều kiện để tính giá trị trung bình. Tham số bắt buộc.

VÍ DỤ

  • Tìm tuổi trung bình của những nhân viên trong công ty với điều kiện đã tốt nghiệp Đại học rồi, ta dùng công thức: =DAVERAGE(B2:D8;C2;D11:E12)

=> Kết quả: