Microsoft Excel (Bài 60): Hàm SEARCH trong Excel

Hàm SEARCH giúp tìm kiếm vị trí của một chuỗi văn bản không phân biệt chữ hoa hay chữ thường trong Excel.

Cú pháp: =SEARCH (find text, within text, start num)

Trong đó:

  • Find text: là ký tự, văn bản bạn muốn tìm kiếm.
  • Within text: là văn bản, chuỗi ký tự cần tìm kiếm.
  • Start num: Vị trí bắt đầu tìm kiếm.

Ví dụ

  • Muốn tìm vị trí của chữ ONLINE trong chuỗi HOCEXCELONLINE, ta dùng công thức: =SEARCH(“ONLINE”;A2;1)
  • Muốn tìm vị trí số 2017 trong chuỗi EXCEL 2017, dùng công thức: =SEARCH(“2017”;A3;1)