Microsoft Excel (Bài 110): Các hàm Excel mới từ phiên bản Excel 2016 và ví dụ

NHÓM HÀM XỬ LÝ CHUỖI – TEXT FUNCTIONS

HÀM CONCAT

Tác dụng: Nối nội dung của 2 hay nhiều ô vào với nhau

Giả sử chúng ta có nội dung trong A1:C1 như hình vẽ

Các hàm mới trong Excel 2016

Hàm CONCAT với cú pháp là

=CONCAT(A1:C1)

sẽ cho chúng ta kết quả là C:\Users\Jeff

HÀM TEXTJOIN

Nối 2 hay nhiều chuỗi với kí tự phân cách

Hàm nối chuỗi trong Excel 2016

Hàm TEXTJOIN có cú pháp là

=TEXTJOIN(“\”, TRUE, A1:C1)

Kết quả là C:\Users\Jeff

HÀM LOGIC – LOGICAL FUNCTIONS

HÀM IFS

Kiểm tra 1 loạt điều kiện, và trả về giá trị ứng với điều kiện đúng đầu tiên

Hàm IFS trong Excel 2016

Cú pháp của hàm IFS như sau:

=IFS( B1<>0, A1/B1, C1<>0, A1/C1 )

Kết quả là 10, vì biểu thức A1/C1 được tính, điều kiện C1<>0 là điều kiện đúng đầu tiên

HÀM SWITCH

Hàm Switch sẽ giúp bạn kiểm tra điều kiện và đưa ra kết quả tương ứng. Ví dụ như sau

NHÓM HÀM XÁC SUẤT THỐNG KÊ – STATISTICAL FUNCTIONS

HÀM FORECAST.ETS

Dự đoán giá trị tương lai dựa trên những giá trị sẵn có sử dụng thuật toán exponential smoothing

Ví dụ:

Ví dụ hàm Forecast ETS trong Excel 2016

HÀM FORECAST.ETS.CONFINT

Trả về khoảng tin cậy (Confidence Interval) cho giá trị được dự đoán vào 1 ngày nhất định

Hàm Forecast ETS Confint trong Excel 2016

HÀM FORECAST.ETS.SEASONALITY

Trả về độ dài của 1 pattern lặp đi lặp lại trong mảng dữ liệu

Hàm forecast ets seasonality trong Excel 2016

HÀM FORECAST.ETS.STAT

Dự đoán dữ liệu dựa trên Timeseries Data

Hàm forecast ets stat trong Excel 2016

HÀM FORECAST.LINEAR

Hàm nội suy tuyến tính trong Excel

Hàm nội suy tuyến tính trong Excel 2016

HÀM MAXIFS

Trả về giá trị lớn nhất dựa trên 1 hay nhiều điều kiện

Hàm Maxifs trong Excel 2016

Ví dụ: lấy Score cao nhất trong Group 1:

=MAXIFS( C2:C9, B2:B9, 1 )

kết quả là 77%

HÀM MINIFS

Trả về giá trị nhỏ nhất dựa trên 1 hay nhiều điều kiện

Hàm Maxifs/Minifs trong Excel 2016

Ví dụ: Tìm Score nhỏ nhất của học viên trong nhóm 2

=MINIFS( C2:C9, B2:B9, 2 )

Kết quả là 73%