Hàm div() trong C

Hàm div() trong C

Hàm div_t div(int numer, int denom) chia tử số numer cho mẫu số denom.

Khai báo hàm div() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho div() trong C:

div_t div(int numer, int denom)

Tham số

numer: tử số.

denom: mẫu số.

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị trong một cấu trúc được định nghĩa trong <cstdlib>, gồm hai phần, với div_t thì đó là: int quot; int rem;

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của div() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
   div_t output;

   output = div(27, 4);
   printf("Phan thuong cua phep chia (27/ 4) = %d\n", output.quot);
   printf("Phan du cua phep chia (27/4) = %d\n", output.rem);

   output = div(27, 3);
   printf("\nPhan thuong cua phep chia (27/ 3) = %d\n", output.quot);
   printf("Phan du cua phep chia (27/3) = %d\n", output.rem);

   return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả: