Microsoft Excel (Bài 49): Hàm Min, Max trong Excel

Tùy từng trường hợp tính toán và phân tích số liệu trong Excel, để tìm giá trị lớn nhấ – giá trị nhỏ nhất trong dãy, chúng ta thường sử dụng 4 hàm phổ biến sau:

1. HÀM MAX

Đối với hàm MAX, nó sẽ trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.
Cú pháp: = MAX(Number1, Number2…)
Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó.

Ví dụ: Tìm điểm Toán lớn nhất trong bảng.

Kết quả thu được:

2. Hàm LAGRE

Đối với hàm LARGE, nó sẽ tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.
Cú pháp: =LARGE(Array, k)
Các tham số:
– Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.
– k: Là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.

Ví dụ: Tìm điểm Lý lớn thứ 3 trong dãy đã cho.

Kết quả thu được:

3. HÀM MIN

Đối với hàm MIN, nó trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.
Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)
Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.

Ví dụ: Tìm điểm Toán bé nhất trong bảng.

Kết quả thu được:


4. HÀM SMALL

Đối với hàm SMALL, nó sẽ tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.
Cú pháp: =SMALL(Array, k)
Các tham số:
– Array: Là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.
– k: Là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.

Ví dụ: Tìm điểm Lý nhỏ nhất thứ 5 trong dãy.

Kết quả thu được:

Ngoài ra để ứng dụng Excel vào công việc một cách hiệu quả thì bạn còn phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel.

Một số hàm cơ bản thường gặp như:

  • SUMIF, SUMIFS để tính tổng theo 1 điều kiện, nhiều điều kiện
  • COUNTIF, COUNTIFS để thống kê, đếm theo một điều kiện, nhiều điều kiện
  • Các hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi, dạng ngày tháng, dạng số…
  • Các hàm dò tìm tham chiếu Index+Match, hàm SUMPRODUCT…

Một số công cụ hay sử dụng như:

  • Định dạng theo điều kiện với Conditional formatting
  • Thiết lập điều kiện nhập dữ liệu với Data Validation
  • Cách đặt Name và sử dụng Name trong công thức
  • Lập báo cáo với Pivot Table…