Microsoft Excel (Bài 107): Hàm tính giai thừa trong Excel

GIỚI THIỆU QUA VỀ GIAI THỪA

Theo Wikipedia thì giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương, “n giai thừa“, ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên, hay để dễ hiểu hơn thì giai thừa được tính bằng tích của các số tự nhiên lớn số đó, ngoại trừ số 0.

n! = 1*2*3*…* n
VD: 4! = 1*2*3*4 = 24

Chú ý: Với n = 0 ta có n! = 1.

CÁCH TÍNH GIAI THỪA TRONG EXCEL BẰNG HÀM FACT

Trong Excel có một hàm hỗ trợ cho việc tính giai thừa này, đó là hàm FACT. Hàm trả về giai thừa của một số và có cú pháp hàm đơn giản như sau:

FACT(number)

number: là một số không âm mà bạn muốn tính giai thừa.

MỘT SỐ CHÚ Ý

  • Nếu number <0 thì hàm FACT sẽ trả về lỗi #NUM!
  • Nếu number không phải là kiểu số thì hàm FACT sẽ trả về lỗi #VALUE!
  • Nếu number là một số thập phân thì hàm FACT sẽ lấy phần nguyên của number để tính giai thừa.