Thông báo nghỉ 30/4 – 1/5 2013

Để tạo điều kiện cho Khách hàng và cán bộ công nhân viên của công ty thuận tiện đi lại và nghỉ trong những ngày lễ Giải phóng Miền Nam 30/4/2013 và Quốc tế Lao động 1/5/2013, Ban Giám đốc thông báo kế hoạch như sau: