Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ HKT

Số: 04/TB-HKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Tết dương lịch 2018)

Theo Điểm a Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ 1 ngày vào Tết dương lịch và hưởng nguyên lương, Ban Giám đốc thông báo kế hoạch như sau:

– Cán bộ công nhân viên sẽ được nghỉ: thứ 2 ngày 01/01/2018.

– Trưởng phòng Kinh doanh và Phòng Công nghệ Thông tin được chủ động bố trí cán bộ nhân viên hỗ trợ khách hàng khi cần thiết trong thời gian nghỉ Lễ và báo cáo Phòng Hành chính để theo dõi, kiểm tra.

– Các phòng ban thực hiện vệ sinh, an toàn phòng làm việc theo qui định.

Chúc quí khách hàng, đối tác, cán bộ công nhân viên có ngày nghỉ Lễ Vui vẻ – An lành./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • HĐQT (để b/c);
  • Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ HKT

Đã ký