Microsoft Word (Bài 13): Định dạng Paragraph cơ bản

1. Alignment (Left/Right/Center/Justify) – Căn lề đoạn văn bản

Cho phép căn lề đoạn văn bản.

– Cách thực hiện:

+ Chọn đoạn văn bản cần căn thẳng lề trái (hoặc phải/ giữa/ đều 2 lề).

+ Chọn Tab Home à Group Paragraph à chọn lề cần căn chỉnh Left hoặc Right hoặc Center hoặc Justify.

Chú ý: có thể sử dụng phím tắt để định dạng nhanh hơn

2. Line and Paragraph Spacing – Giãn khoảng cách dòng và đoạn

Chức năng này cho phép thay đổi khoảng cách giữa các dòng và đoạn trong văn bản.

– Ví dụ:

Chú ý:

+ Mặc định, ban đầu khoảng cách giữa các dòng là 1.0 line =12pt. Thay đổi khoảng cách dòng để văn bản dễ nhìn hơn.

+ Tuy nhiên, không nên chọn khoảng cách dòng quá lớn, thông thường hay chọn khoảng cách dòng từ 1.2line đến 2.0line.

+ Thêm khoảng cách đoạn để dễ phân biệt các đoạn với nhau.

+ Có thể tùy chỉnh chính xác khoảng cách dòng và đoạn bằng hộp thoại Paragraph (xem thêm phần Paragraph Dialogbox).

3. Left Indent – Thay đổi khoảng cách lề trái đoạn

Thay đổi khoảng cách bên trái đoạn văn bản so với lề trang văn bản.

Cách thực hiện:

  1. Chọn đoạn cần đẩy lề trái.
  2. Chọn Tab Home à Group Paragraph à chọn biểu tượng – Increase Indent (tăng khoảng cách lề trái đoạn) hoặc – Decrease Indent (giảm khoảng cách lề trái đoạn).

Chú ý:

+ Muốn chỉnh khoảng cách lề phải đoạn- Right indent cần phải sử dụng thanh thước hoặc hộp thoại Paragraph (xem thêm các nội dung này ở phần sau – Tuần 2).

+ Người ta cũng hay dùng chức năng này kết hợp khi sử dụng Bullets và Numbering để tăng/giảm cấp của danh sách (xem thêm phần Bullets & Numbering).