Microsoft Word (Bài 12): Một số khái niệm trong Paragraph

1. Indentation – Lề đoạn

Indentation – Lề đoạn: là khoảng cách tính từ lề văn bản đến nội dung văn bản, có 2 kiểu lề đoạn.

+ Left indent – Lề trái đoạn: là khoảng cách từ lề trái văn bản đến nội dung văn bản.

+ Right indent – Lề phải đoạn: là khoảng cách từ lề phải văn bản đến nội dung văn bản.

Special – kiểu lề đoạn đặc biệt trong đoạn: bao gồm 2 kiếu

+ Firstline Indent: lề dòng đầu đoạn

+ Hanging: lề các dòng sau dòng đầu đoạn

Chú ý: Hanging thường được kết hợp khi sử dụng với Bullets và Numbering (xem thêm phần Bullets và Numbering)

2. Spacing – Khoảng cách

Spacing: là khoảng cách giữa các dòng trong văn bản có 2 kiểu khoảng cách

+ Khoảng cách với đoạn trước (Before) và khoảng cách với đoạn sau (After)

+ Khoảng cách các dòng trong đoạn – Line spacing

– Ví dụ: