Microsoft Excel (Bài 92): Hàm tìm ngày cuối cùng trong tháng EOMONTH trong excel

Có thể khi làm việc trong Excel, chúng ta thường xuyên cần biết ngày cuối cùng của một tháng nhất là trong việc tính lương nhân viên. Hiểu được nhu cầu đó, hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn cách tìm ngày cuối tháng của một tháng hay những tháng trước đó hoặc sắp tới.

Cú pháp: =EOMONTH(start_date, months)

  • Start_date: Ngày tham chiếu, đây là ngày bất kì dùng làm mốc để tìm ra ngày cuối tháng.
  • Months: Số tháng trước hoặc sau start_date. Giá trị dương cho ngày trong tương lai; giá trị âm cho ra ngày trong quá khứ.

*Lưu ý:

  • Nếu start_date không phải là ngày hợp lệ, hàm EOMONTH trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu start_date cộng với months tạo ra ngày không hợp lệ, hàm EOMONTH trả về giá trị lỗi #NUM!.

Ví dụ

Cho bảng số liệu sau, tìm ngày cuối tháng theo điều kiện số tháng và ngày tham chiếu cho trước.

  • Dùng công thức: =EOMONTH($B$3,C3)
  • Kết quả thu được là: