Hoạt động chỉ mục nâng cao trong MongoDB

Bạn theo dõi Document sau của users collection:

{
  "address": {
   "city": "Los Angeles",
   "state": "California",
   "pincode": "123"
  },
  "tags": [
   "music",
   "cricket",
   "blogs"
  ],
  "name": "Tom Benzamin"
}

Document trên chứa một Subdocument là address và một mảng tags.

Lập chỉ mục các trường mảng trong MongoDB

Giả sử rằng chúng ta muốn tìm kiếm trong user document dựa vào các tags. Để thực hiện điều này, chúng ta sẽ tạo một chỉ mục trên mảng tags trong Collection đó.

Tạo một chỉ mục trên mảng tức là tạo các chỉ mục riêng rẽ cho mỗi trường của nó. Vì thế trong tình huống này, khi chúng ta tạo chỉ mục trên mảng tags, các chỉ mục riêng rẽ sẽ được tạo cho các giá trị của nó là music, cricket và blogs.

Để tạo một chỉ mục trên mảng tags, bạn sử dụng:

>db.users.ensureIndex({"tags":1})

Sau khi tạo chỉ mục, chúng ta có thể thực hiện tìm kiếm trên trường tags của Collection đó giống như sau:

>db.users.find({tags:"cricket"})

Để kiểm tra xem chỉ mục hợp lý đã được sử dụng, bạn sử dụng lệnh explain.

>db.users.find({tags:"cricket"}).explain()

Lệnh explain trên trả về kết quả trong “cursor” : “BtreeCursor tags_1” mà xác nhận rằng chỉ mục hợp lý được sử dụng.

Lập chỉ mục các trường là Subdocument

Giả sử rằng bạn muốn tìm kiếm trong các Document dựa vào các trường city, state và pincode. Khi tất cả các trường này là một phần của trường address, là Subdocument, bạn sẽ tạo chỉ mục trên tất cả các trường của Subdocument đó.

Để tạo chỉ mục trên tất cả các trường của Subdocument đó, bạn sử dụng:

>db.users.ensureIndex({"address.city":1,"address.state":1,"address.pincode":1})

Khi chỉ mục đã được tạo, bạn có thể tìm kiếm cho bất kỳ trường nào trong các trường của Subdocument đó. Lợi dụng chỉ mục này như sau:

>db.users.find({"address.city":"Los Angeles"})

Nhớ rằng, biểu thức truy vấn phải theo sau thứ tự của chỉ mục đã được xác định. Do đó, chỉ mục đã tạo ở trên sẽ hỗ trợ các truy vấn sau:

>db.users.find({"address.city":"Los Angeles","address.state":"California"})

Nó cũng sẽ hỗ trợ truy vấn sau:

>db.users.find({"address.city":"LosAngeles","address.state":"California","address.pincode":"123"})