Lệnh UPDATE trong SQL

UPDATE là truy vấn được sử dụng để chỉnh sửa những bản ghi đã tồn tại trong bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với lệnh UPDATE để cập nhật các hàng được chọn, nếu không muốn tất cả các hàng trong bảng bị ảnh hưởng.

Cú pháp lệnh UPDATE trong SQL

UPDATE TEN_BANG
 SET cot1 = gtri1, cot2 = gtri2...., cotN = gtriN
 WHERE [DIEU_KIEN];

Nếu muốn sử dụng nhiều hơn một điều kiện trong WHERE, bạn đừng quên toán tử AND và OR mà chúng ta đã biết tới trong bài SQL trước nhé.

Ví dụ về lệnh UPDATE trong SQL

Trong ví dụ này, ta sẽ dùng lệnh UPDATE để cập nhật trường DIACHI cho nhân viên có ID là 3, từ Hanam thành Hanoi.

Lệnh UPDATE trong SQL


 +----+------+-----+--------+--------+
 |ID |TEN  |TUOI |DIACHI |LUONG  | 
 +----+------+-----+--------+--------+ 
 |1  |Thanh |24  |Haiphong| 2000.00| 
 |2  |Loan |26  |Hanoi  | 1500.00| 
 |3  |Nga  |24  |Hanam  | 2000.00| 
 |4  |Mnh |29  |Hue   | 6500.00| 
 |5  |Huy  |28  |Hatinh | 8500.00| 
 |6  |Cao  |23  |HCM   | 4500.00| 
 |7  |Lam  |29  |Hanoi  |15000.00| 
 +----+------+-----+--------+--------+

Câu lệnh sẽ như sau:

SQL> UPDATE NHANVIEN SET DIACHI = 'Hanoi' WHERE ID = 3;

Bảng NHANVIEN ban đầu sẽ trở thành như sau:

Ví dụ lệnh UPDATE trong SQL 1

+----+------+-----+--------+--------+
 |ID |TEN  |TUOI |DIACHI |LUONG  | 
 +----+------+-----+--------+--------+ 
 |1  |Thanh |24  |Haiphong| 2000.00| 
 |2  |Loan |26  |Hanoi  | 1500.00| 
 |3  |Nga  |24  |Hanoi  | 2000.00| 
 |4  |Mnh |29  |Hue   | 6500.00| 
 |5  |Huy  |28  |Hatinh | 8500.00| 
 |6  |Cao  |23  |HCM   | 4500.00| 
 |7  |Lam  |29  |Hanoi  |15000.00| 
 +----+------+-----+--------+--------+

Nếu muốn chỉnh sửa tất cả các giá trị trong cột DIACHI và LUONG trong bảng NHANVIEN thì không cần sử dụng mệnh đề WHERE, chỉ cần dùng lệnh UPDATE như dưới đây là đủ:

SQL> UPDATE NHANVIEN SET DIACHI = 'Hanoi', LUONG = 10000.00;

Bây giờ bảng NHANVIEN sẽ trở thành:

Ví dụ lệnh UPDATE trong SQL 3


 +----+------+-----+--------+--------+
 |ID |TEN  |TUOI |DIACHI |LUONG  | 
 +----+------+-----+--------+--------+ 
 |1  |Thanh |24  |Hanoi  |10000.00| 
 |2  |Loan |26  |Hanoi  |10000.00| 
 |3  |Nga  |24  |Hanoi  |10000.00| 
 |4  |Mnh |29  |Hanoi  |10000.00| 
 |5  |Huy  |28  |Hanoi  |10000.00| 
 |6  |Cao  |23  |Hanoi  |10000.00| 
 |7  |Lam  |29  |Hanoi  |10000.00| 
 +----+------+-----+--------+--------+

Lệnh UPDATE trong SQL cũng khá dễ để sử dụng đúng không nào?

Trong phần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về truy vấn DELETE trong SQL bạn nhé.