VBA Excel (Bài 31): VBA – tìm dòng/cột cuối cùng chứa dữ liệu trong Excel

CÁCH 1: TÌM Ô CUỐI CÙNG CÓ CHỨA DỮ LIỆU TRONG DÒNG HOẶC CỘT

TÌM DÒNG CUỐI CÙNG CÓ CHỨA DỮ LIỆU TRONG 1 CỘT

Bạn có thể sử dụng code sau để tìm dòng cuối cùng có chứa dữ liệu trong cột A

TÌM DÒNG CUỐI CÙNG CÓ CHỨA DỮ LIỆU TRONG 1 CỘT

Bạn có thể sử dụng code sau để tìm cột cuối cùng có chứa dữ liệu trong một dòng – dòng thứ 1

CÁCH 3: SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC FIND()

Phương thức Find trong VBA sẽ giúp bạn tìm được dòng cuối cùng trong cột A, để tìm ô cuối cùng trong các cột khác, bạn chỉ cần thay “A1” bằng các ô ở cột tương ứng.

VBA giúp ích rất nhiều trong công việc: giúp bạn tăng tốc trong quá trình xử lý trên Excel, giúp lập các báo cáo tự động, điều khiển các chương trình khác như Word, Power Point, Outlook… giúp biến file Excel của bạn trở thành 1 phần mềm chuyên nghiệp…