Border trong CSS

Đặc tính border trong CSS cho phép xác định kiểu cách, độ rộng và màu sắc cho viền của một phần tử.

Kiểu cách của đường viền trong CSS

Đặc tính border-style xác định kiểu đường viền sẽ hiển thị. Các giá trị có thể sử dụng gồm:

 • dotter – đường chấm chấm
 • dashed – đường nét đứt
 • solid – đường nét thẳng
 • double – đường kép
 • groove
 • ridge
 • inset
 • outset
 • none – không đường viền
 • hidden – đường viền ẩn

Đặc tính border-property có thể có từ 1 tới 4 giá trị (trên, dưới, trái, phải)


Hình ảnh hiển thị các kiểu đường viền nói trên

Lưu ý: Không một đặc tính đường viền CSS nào dưới đây có tác dụng nếu chưa chọn đặc tính border-style cho nó.

Độ rộng của đường viền

Đặc tính border-width xác định độ rộng của 4 đường viền, có thể bằng các đơn vị như in, px, pt, cm, em… hoặc bằng cách dùng 1 trong 3 giá trị định sẵn là thin (mỏng), medium (trung bình) và thick (dày).

Đặc tính border-width có thể có từ 1 tới 4 giá trị trên, dưới, trái, phải.


Đặc tính border-width xác định độ rộng đường viền

Màu sắc đường viền trong CSS

Đặc tính border-color được dùng để chọn màu cho 4 đường viền. Màu sắc trong CSS có thể chọn bằng:

 • name: Tên cụ thể như “red”…
 • Hex: Giá trị HEX như #ff0000…
 • RGB: Giá trị RGB như rgb(255, 0, 0)…
 • transparent: Trong suốt

Đặc tính border-color có từ 1 tới 4 giá trị (trên, dưới, trái, phải) nếu không được đặt, nó sẽ lấy theo màu của phần tử.


Chọn màu cho viền của phần tử

Đường viền cho từng cạnh trong CSS

Ở các ví dụ trên bạn đã thấy có thể chọn nhiều kiểu viền cho từng cạnh, trong CSS, còn có các đặc tính xác định cho từng cạnh của đường viền (trên, dưới, trái, phải).

p { border-top-style: dotted; border-right-style: solid; border-bottom-style: dotted; border-left-style: solid; }

Đoạn code trên đây sẽ cho ra kết quả giống hệt như thế này.

p { border-style: dotted solid; }

Lý do là vì cách thức hoạt động của các giá trị trong đặc tính border-style.

Nếu đặc tính border-style có 4 giá trị:

 • border-style: dotted solid double dashed;
  • viền trên – đường chấm chấm
  • viền phải – đường thẳng
  • viền dưới – đường nhân đôi
  • viền trái – đường gạch đứt đoạn

Nếu đặc tính border-style có 3 giá trị:

 • border-style: dotted solid double;
  • viền trên – đường chấm chấm
  • viền trái và phải – đường thẳng
  • viền dưới – đường nhân đôi

Nếu đặc tính border-style có 2 giá trị:

 • border-style: dotted solid;
  • viền trên và dưới – đường chấm chấm
  • viền trái và phải – đường thẳng

Nếu đặc tính border-style có 1 giá trị:

 • border-style: dotted;
  • Tất cả các viền đều là đường chấm chấm

Cách chọn kiểu viền khác nhau cho đặc tính border-style như trong ví dụ trên có thể áp dụng với cả border-width và border-color.

Đường viền – đặc tính rút gọn

Như bạn thấy trong các ví dụ trên, có rất nhiều đặc tính dùng cho đường viền. Để đơn giản đoạn code, có thể gộp tất cả vào trong một đặc tính duy nhất. Đặc tính border là đặc tính rút gọn cho các đặc tính sau:

 • border-width
 • border-style (bắt buộc)
 • border-color
p { border: 5px solid red; }

Ngoài ra có thể xác định các đặc tính đường viền chỉ cho một cạnh viền duy nhất như trong các ví dụ về viền trái, viền dưới sau đây.

p { border-left: 6px solid red; background-color: lightgrey; } p { border-bottom: 6px solid red; background-color: lightgrey; }

Đường viền tròn mép

Đặc tính border-radius dùng để thêm đường viền có mép tròn vào phần tử.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> p.normal { border: 2px solid red; } p.round1 { border: 2px solid red; border-radius: 5px; } p.round2 { border: 2px solid red; border-radius: 8px; } p.round3 { border: 2px solid red; border-radius: 12px; } </style> </head> <body> <h2>Đặc tính border-radius</h2> <p class="normal">Viền bình thường</p> <p class="round1">Viền tròn</p> <p class="round2">Viền tròn hơn nữa</p> <p class="round3">Viền tròn nhất</p> </body> </html>


Hình ảnh hiển thị các mức độ tròn của mép đường viền

Lưu ý: border-radius không hỗ trợ trên IE8 và các bản về trước.