Microsoft Word (Bài 49): Buit-In Textbox

Cung cấp các mẫu textbox đã được thiết lập sẵn định dạng, kích thước và vị trí

Built-In Textbox là một dạng textbox đặc biệt, đã được định dạng sẵn hình thức trình bày, bao gồm:

định dạng đường viền, nền, định dạng phần nội dung, kích thước, vị trí đặt Buitl-In Textbox. Các kiểu Built-In Textbox được xây dựng bao gồm hai loại:

+ Sidebar: có thể hiểu là các kiểu textbox được thiết kế theo dạng thanh, vị trí thường được đặt ở sát các lề trái/phải/trên/dưới của trang văn bản, kích thước bằng chiều ngang hoặc chiều dọc của trang.

+ Quote: có thể hiểu là các kiểu textbox được thiết kế theo dạng một hình chữ nhật, vị trí thường được đặt một cách tự do trong trang văn bản, kích thước được thiết lập ngẫu nhiên. Nội dung nhập trong textbox loại này thường là nội dung tóm tắt của tài liệu hay những điểm cần nhấn mạnh/thú vị trong tài liệu. Loại này sử dụng trong mọi loại tài liệu.

Ví dụ: kiểu Built-in textbox dạng Quote (Alphabet Quote)

Ví dụ: kiểu Built-in textbox dạng SideBar (Austin Sidebar)

1. Insert Built-In Textbox – Chèn một Built-In Textbox

  1. Đặt con trỏ soạn thảo tại một vị trí bất kỳ trên trang văn bản cần chèn Built-In Textbox
  2. Chọn Tab Insert à group Text à Textbox à Chọn 1 kiểu Built-In Textbox à trên trang văn bản sẽ được chèn 1 hộp Built-in textbox đã định dạng sẵn, vị trí và kích thước cũng được quy định sẵn.
  3. Di chuyển hộp textbox đến vị trí phù hợp trong trang văn bản và nhập nội dung

Ví dụ :

Chú ý: Nếu không chọn kiểu Built-In có sẵn, chọn lệnh Draw Textbox để thực hiện vẽ một textbox tùy ý, textbox này không được thiết lập sẵn các định dạng. Bạn sẽ tự định dạng và căn chỉnh vị trí của textbox này (tham khảo phần Shape)

  1. Đặt con trỏ soạn thảo tại một vị trí bất kỳ trên trang văn bản cần chèn Built-In Textbox
  2. Chọn Tab Insert àgroup Text à Textbox àDraw textbox
  3. Vẽ một hộp textbox ở vị trí phù hợp trong trang văn bản và nhập nội dung

2. Thay đổi định dạng của Built-In Textbox

Built-In Textbox là một dạng shape đặc biệt, có thể áp dụng tất cả những công cụ thực hiện với shape cho kiểu Built-in textbox.

Bao gồm: nhóm công cụ định dạng (Shape Fill, Shape Outline, Shape Effect), nhóm công cụ Arrange (Position, Wraptex, Align,…); thao tác sao chép, thay đổi kích thước, quay ; nhóm công cụ định dạng Font cho kiểu Build-In Textbox.

Ví dụ :