Microsoft Word (Bài 45): Thao tác cơ bản định dạng MultiLevel List

1. Sử dụng MultiLevel List có sẵn trong List Library

– Cách thực hiện:

 1. Chọn khối văn bản muốn đánh số thứ tự đa cấp
 2. Chọn Tab Home à Group Paragraph à Chọn hộp Multilevel List
 3. Chọn kiểu số thứ tự đa cấp từ danh sách List Library
 4. Đẩy cấp các nội dung cần thiết (xem hình).

Chú ý: Muốn bỏ Multilevel List đầu dòng của danh sách đã có thực hiện theo các bước

 1. Chọn đoạn văn bản cần bỏ Multilevel List.
 2. Chọn hộp Multilevel List àChọn NONE.

2. Thay đổi cấp của Multilevel List

Thay đổi cấp của danh sách bằng cách sử dụng chức năng Change List Level.

– Cách thực hiện:

 1. Sau khi áp dụng kiểu Multilevel List
 2. Chọn nội dung cần thay đổi cấp
 3. Chọn Tab Home à Group Paragraph à Chọn hộp Multilevel List
 4. Chọn Change List Level
 5. Chọn Level đúng của nội dung

Chú ý: Có thể sử dụng chức năng để tăng giảm cấp

+ Để tăng cấp (chuyến sang Level sau): dùng Increase indent hoặc sử dụng phím Tab

+ Để giảm cấp (chuyển lên Level trước): dùng Descrease Indent hoặc tổ hợp phím ShiftTab.