Microsoft Word (Bài 46): Tùy chỉnh MultiLevel List

Tùy chỉnh MultiLevel List thông qua cửa sổ Adjust List Indents giúp cho người dùng kiểm soát được vị trí, nội dung của danh sách đa cấp.

– Ví dụ:

1. Indentation của MultiLevel List – Khoảng cách lề đoạn của danh sách đa cấp

Indentation của Multilevel List là khoảng cách lề đoạn của danh sách đa cấp. Do danh sách kiểu này gồm nhiều cấp khác nhau mà mỗi cấp có vị trí và số tự động đầu dòng khác nhau nên khoảng cách lề đoạn của mỗi cấp cũng không giống nhau.

– Khi sử dụng định dạng MultiLevel List dạng -> mặc định mỗi cấp của danh sách sẽ có thêm Left indent hơn kém nhau là 0.63cm (0.25 inch) còn Hanging thay đổi tùy thuộc vào độ dài số thứ tự có trong cấp đó.

– Ví dụ: Indentation mặc định của Multilevel List

2. Adjust List Indents của Multilevel List – Chỉnh sửa lề đoạn danh sách đa cấp

Ví dụ: Indentation của danh sách đa cấp

– Sau khi sử dụng định dạng kiểu Multilevel List, giống như Bullets và Numbering cần sửa lại các giá trị trong hộp thoại Adjust List Indents phù hợp để khi sao chép định dạng hoặc đánh lại số cho danh sách sẽ không mất các thiết lập đã có.

– Các bước thực hiện tùy chỉnh Multilevel List:

+ c 1. Áp dụng Multilevel list cho khối văn bản.

+ c 2. Thay đổi thiết lập Indentation trong hộp thoại Paragraph.

+ c 3. Thiết lập Adjust List Indent phù hợp với Indentation đã thiết lập.

– Chi tiết thực hiện các bước trên:

+ c 1. Áp dụng kiểu Multilevel list cho khối văn bản (xem lại phần áp dụng)

+ c 2. Thay đổi thiết lập Indentation

  1. Chọn cấp Multilevel List cần thay đổi thiết lập
  2. Mở hộp thoại Paragraph, thay đổi vị trí Indentation phù hợp (Left indent, Hanging, xem lại phần Paragraph).

+ c 3. Thiết lập Adjust List Indent phù hợp với Indentation đã thiết lập

  1. Chọn Multilevel List cần thay đổi thiết lập
  2. Click phải chuột tại vị trí con trỏ sau số muốn thiết lập lại số thứ tự à Chọn Adjust List Indent à Hộp thoại Define New Multilevel List xuất hiện

Không được xóa số tự động trong mục b.

  1. Lặp lại các thao tác trên (a,b,c,d) cho các cấp khác của danh sách để có kết quả như sau: