Microsoft Word (Bài 47): Định dạng Border & Shading đơn giản

1. Shading – Định dạng màu nền đoạn văn bản và chữ

To màu nền cho chữ – Text hoặc đoạn văn bản – Paragraph.

– Cách thực hiện:

  1. Chọn khối văn bản cần tạo màu nền.
  2. Chọn Tab Home -> Group Paragraph ->Chọn hộp Shading
  3. Chọn màu nền từ bảng màu (hoặc chọn More Colors… để có nhiều màu hơn)

Chú ý:

+ Nếu muốn bỏ màu nền -> Chọn lại khối văn bản cần bỏ màu nền -> Chọn hộp Shading -> Chọn NO COLOR.

+ Khi chọn khối văn bản nếu chọn cả dấu hết đoạn (¶) thì sẽ Shading cho cả đoạn. Ví dụ:

+ Cần phân biệt dùng Text Highlight Color và Shading: Text Highlight Color đánh dấu nội dung cần lưu ý à màu chói, ít màu. Shading tô màu nền mang tính trang trí à có nhiều màu và có thể tùy chỉnh hoa văn…

2. Border – Viền đoạn và chữ văn bản

To viền khung cho chữ (Text) hoặc đoạn văn bản (Paragraph).

– Có các kiểu viền:

– Cách thực hiện:

  1. Chọn chữ (hoặc đoạn) cần tạo viền khung
  1. Chọn Tab Home -> Group Paragraph -> Chọn hộp Borders
  1. Chọn kiểu viền (xem hình)

Chú ý:

+ Để bỏ viền khung: Chọn văn bản có viền khung -> Chọn Tab Home -> Group Paragraph -> Chọn hộp Borders à No Border.

+ Khi chọn khối văn bản nếu chọn cả dấu hết đoạn (¶) thì sẽ Border cho cả đoạn. Ví dụ: