Các ví dụ cơ bản về HTML

Văn bản HTML

  • Tất cả các văn bản HTML đều phải bắt đầu bằng <!DOCTYPE html>
  • Còn nguyên nội dung văn bản HTML thì bắt đầu bằng <html> và kết thúc là </html>
  • Phần văn bản HTML sẽ hiển thị là phần nằm trong 2 thẻ <body> và </body>

Ví dụ

<!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>Học lập trình HTML</h1> <p>HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.</p> </body> </html>

Tiêu đề HTML

Tiêu đề của văn bản HTML được xác định bằng các thẻ đánh dấu <h1> và </h1>

<h1> cho biết đó là tiêu đề quan trọng nhất, còn <h6> cho biết đó là tiêu đề ít quan trọng nhất.

Ví dụ

<h1>Học HTML trên Quantrimang.com</h1> <h2>Bài hướng dẫn học HTML</h2> <h3>Học HTML không khó</h3>

Các đoạn văn bản trong HTML

Đoạn văn được xác định bằng thẻ đánh dấu <p> và kết thúc bằng </p>

Ví dụ

<p>Học viết trang web bằng HTML</p> <p>Đây là ví dụ về đoạn văn trong HTML</p>

Đường dẫn trong HTML

Các đường dẫn được xác định bằng thẻ <a> và </a>

Ví dụ

<a href="https:quantrimang.com">Trang Quản trị mạng</a>
  • Đích đến của đường dẫn này được chỉ định trong thuộc tính href.
  • Thuộc tính được dùng để cung cấp thêm thông tin cho phần tử trong HTML.
  • Bạn sẽ học về các thuộc tính và phần tử của HTML ở bài học sau.

Hình ảnh trong HTML

Hình ảnh được xác định bằng thẻ <img>

Tập tin nguồn (src), văn bản thay thế (alt), width và height là các thuộc tính của hình ảnh.

Ví dụ

<img src-"quantrimang.jpg" alt="quantrimang.com" width="540" height="200">

Nút bấm trong HTML

Nút bấm được xác định bằng thẻ <button>

Ví dụ

<button>Click vào đây</button>

Danh sách trong HTML

Danh sách được xác định bằng thẻ <ul> (danh sách có dấu đầu dòng/không theo thứ tự) hoặc <ol> (danh sách có số đầu dòng/theo thú tự), theo sau đó là thẻ <li> (liệt kê từng mục)

Ví dụ

<ul> <li>Giới thiệu về HTML</li> <li>Công cụ soạn thảo HTML</li> <li> Các ví dụ cơ bản về HTML</li> </ul>